ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស លេខ២៧៧/២១ ស្តីពីការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២២

 Wednesday, 27 October 2021 11:34  |    Written by MLVT  |  18770 times  |   Print  |   Email

 

ឯកសារផ្លូវការ