ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវអំពីវិស័យការងារ សន្តិសុខសង្គម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ច្បាប់ស្ដីពីការងារ / Labour Law

 ច័ន្ទ, 31 មីនា 1997 12:10  |    Written by MLVT  |  340236 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ