ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​និងការ​ប្រ​ពឹត្តទៅ​របស់ អគ្គលេខា​ធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ប្រឆាំងពលកម្ម​កុមារ​

 Friday, 09 February 2018 17:41  |    Written by MLVT  |  20710 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ