ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាល

 Monday, 21 August 2017 15:41  |    Written by MLVT  |  21994 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ