ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ០១ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញាត្តិនៃ ច្បាប់ស្ដីពីការងារ

 Saturday, 26 August 2017 14:00  |    Written by MLVT  |  22123 times  |   Print  |   Email

 

ឯកសារផ្លូវការ