ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការកែសម្រួលគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាល

 Thursday, 20 April 2017 14:47  |    Written by MLVT  |  6944 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ