ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​បណ្តុះបណ្តាល និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស

 Thursday, 11 February 2010 14:27  |    Written by MLVT  |  5356 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ