ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល

 Thursday, 11 February 2010 14:11  |    Written by MLVT  |  8110 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ