ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុ​ក្រឹត្យ​​ស្ដីពី​​ការ​​​បង្កើត​​ និង​​ដាក់​​ឱ្យ​​ដំណើរ​​ការ​​ទី​ភ្នាក់​ងារ​​ជាតិ​​មុខរប​ និង​​ការងារ

 Monday, 27 April 2009 10:52  |    Written by MLVT  |  5277 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ