ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​​ការ​​កែ​សម្រួល​មាត្រា២ នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦៥

 Friday, 12 February 2010 10:35  |    Written by MLVT  |  8607 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ