ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​ជាតិ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល

 Friday, 11 February 2011 10:05  |    Written by MLVT  |  8069 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ