ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​លើ​ការ​វាស់​វែង​និង​ការ​ផលិត​ផែនទី​និង​លើ​អាជីវកម្ម​វាស់​វែង​និង​ការ​ផលិត​ផែនទី

 Tuesday, 16 February 2016 15:09  |    Written by MLVT  |  6426 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ