ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុ​ក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការ​​បង្កើត​កម្មាធិការ​ផលិតភាព​កម្ពុជា

 Friday, 03 October 2014 16:12  |    Written by MLVT  |  5588 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ