ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការ​​ប្រមូល​ និង​ចង​ក្រង​ព័ត៌មានទី​ផ្សារ​​ការងារ

 Monday, 13 September 2010 10:41  |    Written by MLVT  |  6216 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ