ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការ​តែងតាំង​​សមាស​ភាព​គណៈកម្មធិ​ការជាតិ​បណ្ដុះបណ្ដាល

 Tuesday, 01 February 2011 10:38  |    Written by MLVT  |  6127 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ