ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុ​ក្រឹត្យ​ស្ដីពី​សមា​សភាព​ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៃ​គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ

 Sunday, 20 September 2015 10:11  |    Written by MLVT  |  6275 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ