ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការកែ​សម្រួល​មាត្រា៧ ស្ដីពី​​សមាភាព និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ

 Tuesday, 22 September 2015 16:57  |    Written by MLVT  |  6764 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ