ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៥១៨/៥៩០ ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួន ស្ដីពី លក្ខន្តិកៈគតិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

 Monday, 28 May 2018 12:46  |    Written by MLVT  |  6003 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ