ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​គោលការណ៍រួមនៃការបង្កើត​ និងដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ប្រត្តិបត្តិការ​ពិសេស

 Tuesday, 01 April 2008 19:35  |    Written by MLVT  |  10483 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ