ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​អន្ត​រ​ក្រសួង​ ស្ដីពី​ដំណាក់​កាល​ និង​កាល​បរិ​ច្ឆេទនៃ​ការ​អនុ​វត្ត​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​ ផ្នែក​ថែ​ទាំ​សុខភាព​សម្រាប់​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ អតី​ត​មន្ត្រី​រាជ​ការ និង​អតីត​យុទ្ធ​ជន​

 Tuesday, 02 January 2018 14:41  |    Written by MLVT  |  6256 times  |   Print  |   Email

 

ឯកសារផ្លូវការ