ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្តីពី​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម

 Thursday, 29 November 2001 13:42  |    Written by MLVT  |  15799 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ