ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្តីពី​ភាព​ជា​តំណាង​របស់​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​នៃ​កម្មករ និយោជិត នៅ​ថ្នាក់​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និង​សិទ្ធិ​ក្នុ​ង​ការ​ចរចា​ជា​សមូ​ហភាព​ដើម្បី​ចុះ​អនុសញ្ញា​រួម​នៅ​ថ្នាក់​សហ​គ្រាស គ្រឹះស្ថាន

 Thursday, 22 November 2001 13:29  |    Written by MLVT  |  4936 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ