ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព គណៈ​កម្មការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ រឺ​ពាក្យ​បណ្តឹង​នៃប.ស.ស

 Friday, 27 June 2014 12:46  |    Written by MLVT  |  7212 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ