ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​កំណត់​ឯក​សណ្ឋាន​របស់​អធិការកិច្ច​តែមួយ

 Friday, 21 February 2014 16:34  |    Written by MLVT  |  5402 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ