ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​អន្តរ​ក្រសួង​ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល​ និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍជំនាញ / Prakas on Inter Ministerial Working Group

 Thursday, 11 June 2015 10:59  |    Written by MLVT  |  6629 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ