ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៣៣៥ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ដោយក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Friday, 27 March 2020 16:40  |  5256 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ