ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​កសាង​ច្បាប់​និង​លិខិត​បទ​ដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ពាក់​ព័ន្ធ​និង​វិស័យ​ការងារ

 Wednesday, 23 December 2015 17:52  |    Written by MLVT  |  7387 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ