ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស លេខ០២/២២ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដារស្ដីពីដំណើរការ និងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ សហគ្រាសតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី

 Monday, 17 January 2022 17:55  |    Written by MLVT  |  10998 times  |   Print  |   Email

 

ឯកសារផ្លូវការ