ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៧២/២០ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួង ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

 Thursday, 27 February 2020 18:17  |    Written by MLVT  |  25225 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ