ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​របស់​គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សាការងារ

 Thursday, 05 October 2017 16:15  |    Written by MLVT  |  5415 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ