ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីអំពាវនាវ ស្ដីពីកម្មវិធីសម្រស់ឯកវាយនភណ្ឌឆ្នាំ២០១៧

 Tuesday, 07 March 2017 11:41  |    Written by MLVT  |  6947 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ