ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារីប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌ ចូលបម្រើការងារក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

 Thursday, 20 October 2016 10:52  |    Written by MLVT  |  8880 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ