ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ

 Thursday, 29 September 2016 16:25  |    Written by MLVT  |  7757 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ