ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីព្រមានស្ដីពីការធ្វើសកម្មភាពសហជីពដោយមិនមានការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់

 Saturday, 30 July 2016 14:53  |    Written by MLVT  |  8474 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ