ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

លិខិតអញ្ជើញ តំណាង ឬបងប្អូនអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ចូលរួមប្រជុំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវការទូទាត់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ

 Thursday, 06 January 2022 20:45  |    Written by MLVT  |  4119 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ