ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីពិព័រណ៌ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២

 Friday, 12 August 2022 11:01  |  379 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ