ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៣៣/២២ ស្តីពីការធ្វើតេស្តជំនាញ និងតេស្តភាសាជប៉ុនផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ពលករជំនាញ ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 Thursday, 11 August 2022 14:10  |  2313 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ