ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ០២/២២ ស្ដីពីការជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់កម្មករនិយោជិត ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

 Wednesday, 12 January 2022 11:51  |    Written by MLVT  |  4605 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ