ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុសញ្ញា​លេខ​៨៧ ស្ដីពី​សេរី​ភាព​នៃ​សហគម និង​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ​នៃការ​បង្កើត​សហ​គម 1948 / Freedom of Association and Protection of The Right to Organise Convention 87

 Tuesday, 16 February 2016 15:00  |  6385 times

ឯកសារផ្លូវការ