ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុសញ្ញា​លេខ១៣ ស្ដីពី​សំណ​កាបូណាត​(ថ្នាំលាប)១៩២១ / White Lead (Painting) Convention No.13

 Sunday, 14 February 2016 14:15  |  9010 times

ឯកសារផ្លូវការ