ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាសលេខ ២៣៩ សហវ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្ឆ្នាំ២០២៣ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Wednesday, 05 April 2023 10:35  |    Written by MLVT  |  24089 times  |   Print  |   Email

 

 

ឯកសារផ្លូវការ