ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៩/២២ ស្ដីពីស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ ឆ្នាំ២០២២

 អង្គារ, 19 មេសា 2022 11:56  |    Written by MLVT  |  16944 times  |   Print  |   Email

 

 

 

 

ឯកសារផ្លូវការ