ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ការងារ​អន្តរជាតិ​វិស័យ​​ការងារ

 ច័ន្ទ, 04 សីហា 2014 13:33  |    Written by MLVT  |  10862 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ