ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាល

 ច័ន្ទ, 21 សីហា 2017 15:41  |    Written by MLVT  |  19552 times  |   Print  |   Email