ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលក្នុងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ស្ដីពី "ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ការប្រែប្រួលពិភពការងារ"

 ពុធ, 16 កញ្ញា 2020 19:00  |    Written by MLVT  |  16335 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ