ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៤៣/២១ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាកក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងបងប្អូនកម្មករនិយោជិត

 ច័ន្ទ, 11 តុលា 2021 16:24  |    Written by MLVT  |  1499 times  |   Print  |   Email