ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

រាជ​ក្រម​​ប្រកាស​អោយ​ប្រើច្បាប់​ស្តីពី​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម

 សៅរ៍, 02 តុលា 2010 09:18  |    Written by MLVT  |  23394 times  |   Print  |   Email