ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

លទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពរ និងបម្រុងក្នុងការប្រឡងក្របខណ្ឌ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

 អង្គារ, 16 វិច្ឆិកា 2021 18:56  |    Written by MLVT  |  4415 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ