ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវអំពីវិស័យការងារ សន្តិសុខសង្គម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ការងារ​អន្តរជាតិ​វិស័យ​​ការងារ

 ច័ន្ទ, 04 សីហា 2014 13:33  |    Written by MLVT  |  13036 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ