សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស (កូតា) និងពន្យារសុពលភាពបណ្ណ/សៀវភៅការងារជនបរទេសឆ្នាំ២០១៩

 ច័ន្ទ, 20 សីហា 2018 15:47  |    Written by MLVT  |  12110 times  |   Print  |   Email